Servicii si Comert – 250.000 lei pentru SC care au cel putin 2 aniFonduri guvernamentale pentru echipamente - Servicii si Comert

www Background
Program pentru societati ce au cel putin 2ani

Programul de Finantare Servicii Si Comert se incadreaza in categoria Programelor Guvernamentale.

Acesta se adreseaza societatilor care au o vechime mai mare de doi ani de zile.

Prin intermediul lui se pot realiza investitii in echipamente si utilaje de pana la 250.000 lei, cu o finantare nerambursabila de pana la 90% – in functie de domeniul de activitate al societatilor comerciale.

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Tipuri de investitii eligibile:

 • achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii)
 • achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004;
 • investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma);
 • achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
 • achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
 • consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;
 • sunt persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
 • au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati  nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
 • nu au primit un ajutor ilegal;
 • nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achizitii second hand, conflict de interese, etc.)
 • nu exista legaturi intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC si rudele acestora pana la gradul II inclusiv, respectiv afini.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Formular de contactLasati-ne un mesaj cu ideea dumneavoastra de afaceri si veti fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp.

Doriti sa stiti daca sunteti eligibil pe acest program?