Programul Regional Sud Est 1.6/A.1/1/2023 Finantare Intre 20.000 si 200.000 € Pentru Firmele Din Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea – Lansare 2024Apel PRSE/1.6/A.1/1/2023 - Finantare Nerambursabila Pentru Microintreprinderi - 200.000 Euro

Apel PRSE 1.6 A.1 1 2023

Finantare Nerambursabila Intre 20.000 si 200.000 Euro Pentru Microintreprinderile din Regiunea Sud Est prin Apel PRSE/1.6/A.1/1/2023. Programul Se Lanseaza In 19.03.2024!

Programul de finantare nerambursabila se adreseaza microintreprinderilor din mediul urban care au fost infiintate inainte de data de 03.01.2022, si care isi desfasoara in mediul urban in oricare dintre judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea,cu exceptia teritoriului acoperit de ITI Delta Dunarii.

Programul permite atat realizarea constructiilor/ modernizarea acestora cat si achizitia de echipamente si utilaje.

Finantarea nerambursabila in cadrul programului este cuprinsa intre 20.000 si pana la 200.000 Euro, cu o cofinantare de 10% din partea beneficiarilor.

Odata cu accesarea programului de finantare nerambursabila, beneficiarul se asigura de cresterea cifrei de afaceri fata de anul anterior depunerii cererii de finantare si crearea a cel putin unui nou loc de munca cu norma intreaga .

Daca esti interesat de Apel PRSE/1.6/A.1/1/2023 asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Solicitanti Eligibili

  Pot accesa programul de finantare PRSE/1.6/A.1/1/2023 Microintreprinderile care:

  1. Au fost infiintate inainte de data de 03.01.2022
  2. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare
  3. Au sediul social sau punctul de lucru situat in mediul urban din judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea)
  4. Au autorizat codul CAEN eligibil vizat de investitie, la locatia de implementare a proiectului. In situatia in care investitia pentru care se solicita finantare presupune infiintarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finantare solicitantul de finantare are:  codul CAEN eligibil vizat de investitie autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terti, iar solicitantul de finantare isi asuma ca la finalul etapei de implementare, sa faca dovada autorizarii codului CAEN inclusiv la locatia de implementare a proiectului, sau codul CAEN eligibil vizat de investitie inscris in actul constitutiv, iar solicitantul de finantare isi asuma ca la finalul etapei de implementare sa faca dovada autorizarii codului CAEN la locatia de implementare a proiectului.
  1. Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitaNii pentru o perioada de minimum 3 ani de la efectuarea platii finale in cadrul proiectului.
  2. Nu desfasoara activitati cu produse/servicii cu caracter erotic sau obscen, activitati din domeniul jocurilor de noroc (productie, constructie, distributie, prelucrare, comert sau software conex), precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare
  3. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin unu, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, si mentine numarul mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selectie, contractare, implementare, precum si pe perioada de sustenabilitate a investitiei, respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finantare
  4. Nu au obligatii de plata nete neachitate in termen, catre bugetul de stat si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal
  5. Nu se afla in stare de faliment/insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, nu a incheiat acorduri cu creditorii, nu si-a suspendat activitatea economica
  6. Nu se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate in anul fiscal anterior depunerii cererii de finant
  7. Nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior.
  8. Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
  9. Asigura contributia financiara la proiect, respectiv:
  • Contributia proprie din valoarea totala eligibila a investitiei, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect;
  • Finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, daca acestea exista;
  • Resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului, in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;
  • Resursele financiare necesare asigurarii costurilor de functionare si intretinere a investitiei si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finant
  1. Detin asupra locatiei de implementare a proiectului, teren si/sau cladire, incepand cu/de la depunerea cererii de finantare, unul din urmatoarele drepturi reale pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare, respectiv 3 ani de la efectuarea platii finale in cadrul contractului de finantare:
  • Dreptul de proprietate privata- atat in cazul constructiilor cat si al dotarilor
  • Dreptul de concesiune – atat in cazul constructiilor cat si al dotarilor
  • Dreptul de superficie – atat in cazul constructiilor cat si al dotarilor
  • Dreptul de uzufruct
  • Dreptul de comodat/ folosinta cu titlu gratuit
  • Dreptul de inchiriere/locatiune

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila:

   Finantare Narambursabila

   Valoarea minima eligibila/nerambursabila a unui proiect: 20.000 €

   Valoarea minima eligibila/nerambursabila a unui proiect: 200.000 €

   Cofinantare

   Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei si trebuie asigurata din surse proprii, surse ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

   Perioada de Implementare

   Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile este de maxim 36 luni pentru proiectele care includ lucrari si 24 luni pentru proiectele care includ doar dotari, fara a depasi data de 31 decembrie 2029.

   Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungita, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, fara a depasi data de 31 decembrie 2029.

   Interesat deApel PRSE/1.6/A.1/1/2023?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Achizitii Eligibile:

    Cheltuieli Eligibile Prin Apel PRSE/1.6/A.1/1/2023

    1. Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri, inclusiv asigurarea utilitatilor generale aferente, respectiv alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI;
    2. Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
    3. Dotare cu instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile, alternative de energie, in cazul in care acestea sunt destinate strict utilizarii pentru investitia finantata, de ex: statii de incarcare, pompe de caldura, mini-eoliene, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
    4. Investitii in active necorporale, exclusiv legate de functionarea mijloacelor fixe care se achizitioneaza in vederea desfasurarii activitatii finantate: programe informatice, utilizarea IT si a proprietatii intelectuale: brevete, licente, marci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activitatii legata de codul CAEN pentru care se solicita finantare.
    5. Activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la principalele canale si platforme de internationalizare, inclusiv dezvoltarea de activitati de marketing generate de codul CAEN finantat, prin participarea solicitantului de finantare, in calitate de expozant, la nivel national si/sau extern, in afara Romaniei, la targuri, expozitii.
    6. Cheltuielile diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor pentru investitia de baza.
    7. Cheltuieli pentru consultanta si management de proiect / Cheltuielile pentru publicitate si informare / Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe / Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – in limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat deApel PRSE/1.6/A.1/1/2023?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documente necesare pentru accesarea programului PRSE/1.6/A.1/1/2023

     1. CUI-ul societatii
     2. Actul Constitutiv
     3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/extras actual din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare;
     4. Certificat de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local si bugetul de stat, al solicitantului din care sa reiasa ca solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete la bugetul de stat si respectiv, bugetul local, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare. Certificatele de atestare fiscala trebuie sa fie in termen de valabilitate
     5. Certificatul de cazier fiscal
     6. Bilantul pentru anul 2022 cu recipisa depunerii
     7. Balanta Decembrie 2022
     8. Copie Carte de Identitate Administrator/Asociat
     9. CV-ul Administratorului/Asociatului
     10. Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu HG 907/2016
     11. Certificatul de Urbanism si Autorizatia de construire – in cazul constructiilor
     12. Pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii ce se supun autorizarii, Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisa de autoritatea pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare
     13. Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), listat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunerea cererii de finantare, de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) precum si extrase din Registrul salariati si Contracte per salariat din ReviSal, din care sa rezulte ca a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin unu, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
     14. Fisa/fise de post pentru locul/locurile de munca nou creat/create legat/legate direct de investitia finantata;
     15. CV-urile membrilor echipei de proiect si fisele de post (in cazul in care echipa de proiect a fost stabilita), doar daca informatiile nu se regasesc completate in modelul standard al cererii de finantare, sectiunea dedicata;
     16. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achizitionate prin proiect. Acest document poate fi elaborat de solicitant;
     17. Dovada capacitatii financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit),linie/ contract de credit emise de o institutie de credit, scrisoare de confort. Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin contributia proprie totala a solicitantului (contributia la valoarea eligibila si valoarea neeligibila a proiectului), mai putin TVA aferenta proiectului;
     18. Documentele care atesta dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri) – atat in situatia in care prin proiect se vor realiza lucrari de constructii cat si/sau dotari.
     19. Pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii care nu se supun autorizari – Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor
     20. Pentru proiectele care propun realizarea de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii:
     • Extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/concesiune/superficie al solicitantului asupra imobilului-teren si/sau imobilului-constructie pe care se implementeaza proiectul si absenta sarcinilor care sunt incompatibile cu realizarea investit
     • Plan de amplasament vizat de ocpi depus de catre solicitantul de finantare ca anexa la cererea de finantare, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale;
     • Tabel centralizator privind situatia obiectivelor de investitie
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button