Fonduri Europene Pentru Digitalizarea IMM-urilorFiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor

Un nou program de finanțare nerambursabila vine in intampinarea microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), care vor putea accesa, în conformitate cu Ghidul Solicitantului si schema de minimis, intre 30.000 și 100.000 de EURO.

Daca esti interesat de Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

Firmele eligibile sunt:

 • Întreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consortii formate din entitatile definite mai sus si intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania.

Acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare.
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
 1. mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 2. mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare, derulate în ultimii 5 ani;
 • nu intră în categoria de “întreprindere aflată în dificultate”.
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Ce sume se pot accesa?

 • Plafonul minim este de 30.000 de EURO
 • Plafonul maxim este de 100.000 de EURO
 • Ajutorul se acorda beneficiarului sub forma de finantare nerambursabila in procent de 90% din valoarea eligibila
 • Pentru firmele de IT ce aduc o idee inovatoare, sumele finantate pornesc de la 1.000.000 Euro pana la 6.000.000 Euro

Ce se poate achizitiona?

 1. Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 2. Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 3. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 4. Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 5. Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 6. Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 7. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 8. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 9. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 10. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 11. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).
Interesat de Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

Cheltuieli neeligibile:

 1. taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 2. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 3. taxa de timbru verde;
 4. cheltuieli de mentenanță a investiției;
 5. cheltuieli cu concedii medicale;
 6. dobânzi debitoare;
 7. achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 8. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 9. costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 10. sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 11. costuri de amortizare;
 12. contribuțiile în natură;
 13. cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 14. dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 15. cheltuielile pentru locuințe;
 16. provizioane;
 17. cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 18. fondul de rulment;
 19. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Implementare si Monitorizare

Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).

Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile!

Interesat de Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

Lista Codurilor Caen Ne-Eligibile:

011    Cultivarea plantelor nepermanente

012    Cultivarea plantelor din culturi permanente

013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014    Creșterea animalelor

015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031    Pescuitul

032    Acvacultura

051    Extracția cărbunelui superior

052    Extracția cărbunelui inferior

101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105    Fabricarea produselor lactate

106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081   Fabricarea zahărului

1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091   Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110     Fabricarea băuturilor

120     Fabricarea produselor din tutun

131     Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191     Fabricarea produselor de cocserie

192     Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051   Fabricarea explozivilor

206     Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241     Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242     Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243     Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451   Turnarea fontei

2452   Turnarea oțelului

2591   Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254     Fabricarea armamentului și muniției

301     Construcția de nave și bărci

3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633   Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile

641     Intermediere monetară

642     Activități ale holdingurilor

643     Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651     Activități de asigurări

652     Activități de reasigurare

653   Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920   Activități de jocuri de noroc și pariuri

981   Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

CUM va putem ajuta?

Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

Noi – livram Excelenta!

Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!