Finantare Nerambursabila Intre 50.000 si 200.000 € Prin Programul Regional Sud Muntenia Pentru IMM-urile Din Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova Si Teleorman – Lansare 2024Fiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității

Ghid Final Publicat – Lansare Octombrie / Noiembrie 2023 – Finantare 50.000 – 200.000 Euro

Intensificarea Cresterii Sustenabile Si A Competitivitatii Microintrepinderilor Si Intreprinderi Mici Din Regiunea Sud-Muntenia PR SM/ID/1/1/1.3/A

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile și întreprinderile mici non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora;

Prin intermediul acestui program puteti solicita acordarea unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 50.000 Euro si 200.000 Euro. Cofinantarea este de 10% din totalul cheltuielilor eligibile. Programul permite atat realizarea constructiilor cat si dotarea cu echipamente si utilaje.

Daca esti interesat De Programul Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor Și Întreprinderi Mici Din Regiunea Sud-Muntenia, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Solicitanti eligibili:

  Programul de finantare PR SM/Id/1/1/1.3/A, poate fi accesat de societatile care indeplinesc urmatoarele conditii:

  1. Sunt societati sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor sau a intreprinderilor mici non agricole, din mediul rural si din mediul urban (inclusiv din satele apartinatoare acestora), care solicita finantare pentru investitii in domeniile de activitate eligibile (clase caen).
  2. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare, cel putin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare, cel putin, incepand cu data de 1 ianuarie 2022
  3. Nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare – 2023 si in anul fiscal anterior, respectiv 2022
  4. Au inregistrat profit din exploatare mai mare de 0 lei in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, respectiv 2022.
  5. Au domeniul de activitate eligibil (clasa caen), vizat de investitie, inscris ca obiect de activitate, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii
  6. Au locul de implementare a lproiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar in regiunea sud-muntenia. In cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru.
  7. Au capacitatea financiara de a asigura contributia proprie de minimum 10% la valoarea cheltuielilor eligibile, precum si acoperirea cheltuielilor neeligibile si asigurarea costurilor de functionare si intretinere a investitiei si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finantare
  8. Nu se afla in stare de faliment/insolventa sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, nu a incheiat acorduri cu creditorii (in cadrul procedurilor anterior mentionate), nu si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
  9. Nu a fost gasita vinovata, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
  10. Detine pentru investitiile care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, unul dintre urmatoarele drepturi asupra imobilului, teren si/sau cladiri: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie sa aiba, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare). In plus, imobilul trebuie:

  Sa fie liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului;

  Sa nu faca obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti, avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului;

  Sa nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

  1. Detine pentru investitiile care includ doar servicii si/sau dotari, unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, teren si/sau cladiri: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune. Spatiul destinat implementarii proiectului este imobilul in care activele achizitionate prin proiect, precum utilaje, linii de productie etc., sunt instalate, montate si/sau in care aceste bunuri sunt utilizate. In cazul acelor domenii de activitate ce implica utilizarea echipamentelor, utilajelor in locuri diferite, precum activitatea de constructii si altele asemenea, spatiul destinat implementarii proiectului va fi considerat spatiul in care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spatiul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate activele si sa fie evidentiat printr-un plan de amplasament.
  2. La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul de finantare nu are obligatii de plata nete neachitate in termen, catre bugetul consolidat al statului si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Cheltuieli eligibile

   Cheltuieli eligibile in cadrul programului PR SM/ID/1/1/1.3/A

   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

   Amenajarea terenului

   Se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in: demolari, demontari, dezafectari, defrisari, colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate, sistematizari pe verticala, accesuri/ drumuri/ alei/ parcari/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa, lucrari pentru pregatirea amplasamentului.

   Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

   Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului si de aducere la starea initiala.

   Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din amplasament)

   Cheltuielile pentru asigurarea devierii/protectiei utilitatilor.

   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

   Cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor trebuie sa se refere strict la cheltuieli necesare pentru functionarea obiectivului de investite din cererea de finantare.

   Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

   Organizarea procedurilor de achizitie   

   Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru serviciile de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

   Consultanta 

   Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii, inclusiv cheltuielile pentru elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri.

   Auditul financiar

    

   Cheltuieli pentru investitia de baza

   Realizarea constructiilor si a instalatiilor

   Cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie.

   Proiectantul va delimita obiectele de constructii din cadrul obiectivului de investitii si va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

   Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie se regasesc in devizul pe obiect.

   Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

   Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora

   Achizitia de utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

   Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale.

   Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

   Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

   Dotari

   Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria mijloacelor fixe, sunt  necesare implementarii proiectului si respecta prevederile contractului de finantare.

   Sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar, cu obligativitatea mentinerii acestora pe toata perioada de durabilitate a proiectului.

   Active necorporale

   Cuprinde investitii in brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare; investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line.

   Alte cheltuieli eligibile

   Organizare de santier

   Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.

   Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

   In aceasta sectiune se cuprind cheltuielile aferente realizarii unor constructii provizorii sau amenajari la constructii existente:

   • Lucrari de constructii provizorii de vestiare, baraci, spatii de lucru pentru personalul din santier, grupuri sanitare, imprejmuiri, pichete de incendiu.
   • Construiri provizorii de rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, platfome tehnologice, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces, bransamente/racorduri la utilitati, amplasare panouri de prezentare.
   • Cheltuielile de desfiintare a organizarii de santier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor

   Cheltuieli conexe organizarii de santier

   In aceasta categorie se cuprind cheltuieli pentru:

   • Inchirierierea de vestiare/baraci/ spatii de lucru pentru personalul din santier, grupuri sanitare, obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, contractele de asistenta cu politia rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor

   Comisioane, cote si taxe

    In aceasta categorie se cuprind cheltuieli pentru:

   • Cota aferenta inspectoratului de stat in constructii, calculata potrivit prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;
   • Cota aferenta inspectoratului de stat in constructii, calculata potrivit prevederilor legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   • Cota aferenta casei sociale a constructorilor – csc, in aplicarea prevederilor legii nr. 215/1997 privind casa sociala a constructorilor;
   • Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/ desfiintare/ organizare de s

   Cheltuieli diverse si neprevazute

   Se considera eligibile daca vor fi detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolele 1.2 – amenajare teren, 1.3 – amenajare pentru protectia mediului,1.4 – relocare utilitati, 2 – asigurarea utilitatilor necesare,  4 – cheltuieli pentru investitia de baza.

   Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.

   Cheltuieli pentru informare si publicitate

   Activitatile obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului vor fi in conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu prevederile ghidului de identitate vizuala.

    Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

   Pregatirea personalului de exploatare – instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achizitionate si cel care va asigura mentenanta

    Probe tehnologice si teste.

   Este eligibila taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal si nerecuperabila conform prevederilor art. 64 din regulamentul (ue) nr. 1060/2021, aferenta cheltuielilor eligibile.

   Criteriile specifice de evaluare tehnică și financiară a proiectelor

   Alte aspecte importante ale programului

   1. La finalul etapei de implementare, solicitantul de finantare trebuie sa faca dovada autorizarii codului caen eligibil pentru care a solicitat finantare la locul de implementare a proiectului.
   2. Verificarea achitarii obligatiilor de plata scadente la bugetul local se realizeaza in baza certificatului de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local transmis de solicitantul de finantare, conform prevederilor din prezentul ghid.
   3. Proiectul este respins de la finantare daca, la data semnarii contractului de finantare, solicitantul de finantare are datorii scadente neachitate in termenul legal si care nu fac obiectul unei decizii de esalonare si/sau are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nat
   4. Proiectul care implica executia de lucrari de constructie care necesita autorizatie de construire, in conditiile legislatiei in vigoare, trebuie sa nu mai fi beneficiat de finantare publica, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati – constructie/extindere – realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.
   5. Investitia finantata prin ajutor de minimis trebuie mentinuta in regiunea sud-muntenia pentru o perioada de, cel putin, cinci ani de la data platii finale.
   6. In situatia in care imobilul care reprezinta locatia de implementare a proiectului este ipotecat, se va transmite acordul institutiei in favoarea careia a fost constituita ipoteca din care sa rezulte dreptul solicitantului de finantare de a implementa investitia, iar in situatia in care solicitantul de finantare nu este proprietarul imobilului, dreptul acestuia de a incheia contractul de comodat/inchiriere.
   7. Certificatele de atestare fiscala trebuie sa fie in termen de valabilitate.
   Interesat de Programul Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor Și Întreprinderi Mici Din Regiunea Sud-Muntenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Lista Codurilor Caen Ne-Eligibile:

    1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
    1320 Producţia de ţesături
    1330 Finisarea materialelor textile
    1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
    1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
    1393 Fabricarea de covoare şi mochete
    1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
    1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
    1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
    1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
    1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
    1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
    1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
    1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
    1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
    1420 Fabricarea articolelor din blană
    1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
    1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
    1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
    1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
    1520 Fabricarea încălţămintei
    1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
    1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
    1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
    1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
    1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
    1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din
    alte materiale
    1711 Fabricarea celulozei
    1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
    1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
    1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
    1723 Fabricarea articolelor de papetărie
    1724 Fabricarea tapetului
    1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
    2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
    2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
    2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
    2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
    2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
    2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
    2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
    2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
    2052 Fabricarea cleiurilor
    2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
    2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
    2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea
    anvelopelor
    2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
    2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
    2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
    2229 Fabricarea altor produse din material plastic
    2311 Fabricarea sticlei plate
    2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
    2313 Fabricarea articolelor din sticlă
    2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
    2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
    2320 Fabricarea de produse refractare
    2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
    2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
    2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
    2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
    2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
    2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
    2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
    2351 Fabricarea cimentului
    2352 Fabricarea varului şi ipsosului
    2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
    2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
    2363 Fabricarea betonului
    2364 Fabricarea mortarului
    2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
    2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
    2391 Fabricarea de produse abrazive
    2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
    2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
    2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
    2431 Tragere la rece a barelor
    2432 Laminare la rece a benzilor înguste
    2433 Producţia de profile obţinute la rece
    2434 Trefilarea firelor la rece
    2441 Producţia metalelor preţioase
    2442 Metalurgia aluminiului
    2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
    2444 Metalurgia cuprului
    2445 Producţia altor metale neferoase
    2451 Turnarea fontei
    2452 Turnarea oţelului
    2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
    2454 Turnarea altor metale neferoase
    2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
    2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
    2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
    2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
    2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire
    centrală)
    2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
    2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
    2562 Operaţiuni de mecanică generală
    2571 Fabricarea produselor de tăiat
    2572 Fabricarea articolelor de feronerie
    2573 Fabricarea uneltelor
    2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
    2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
    2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
    2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
    2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
    2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
    2612 Fabricarea altor componente electronice
    2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
    2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
    2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
    2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
    2652 Productia de ceasuri
    2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
    2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
    2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
    2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
    2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii
    2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
    2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
    2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
    2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
    2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
    2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
    2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
    2790 Fabricarea altor echipamente electrice
    2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
    2812 Fabricarea de motoare hidraulice
    2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
    2814 Fabricarea de articole de robinetărie
    2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor
    mecanice de transmisie
    2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
    2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
    2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou
    2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
    2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a
    echipamentelor de uz casnic
    2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
    2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
    2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
    2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
    2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
    2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
    2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
    2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
    2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
    2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
    2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
    2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
    2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
    2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
    3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
    3020 Fabricarea materialului rulant
    3091 Fabricarea de motociclete
    3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
    3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
    3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
    3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
    3103 Fabricarea de saltele şi somiere
    3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
    3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
    3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
    3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
    3230 Fabricarea articolelor pentru sport
    3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
    3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
    3291 Fabricarea măturilor și periilor
    3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
    3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
    5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
    5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
    5590 Alte servicii de cazare
    5811 Activităţi de editare a cărţilor
    5813 Activităţi de editare a ziarelor
    5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
    6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
    7111 Activităţi de arhitectură
    7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
    7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
    8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
    8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
    9311 Activităţi ale bazelor sportive
    9312 Activităţi ale cluburilor sportive
    9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

     Call Now Button