Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor Și Întreprinderi Mici Din Regiunea Sud-MunteniaFiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității

Acceseaza Programul De Cu Reiden Business Consulting! Inainte de a decide colaborarea cu noi, iti calculam punctajul pe care il poti inregistra si verificam eligibilitatea cheltuielilor gratuit!

Perioada estimata de lansare: Trimestrul I 2023

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile și întreprinderile mici non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora;

Prin intermediul acestui program puteti solicita acordarea unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 50.000 Euro si 200.000 Euro.

Daca esti interesat De Programul Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor Și Întreprinderi Mici Din Regiunea Sud-Muntenia, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Solicitanti eligibili:

  Pentru a fi eligibili în cadrul prezentul apel de proiecte, solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile specificate mai jos:

  1. Sunt societati sau societati cooperative din regiunea Sud-Muntenia;

  2. Au desfasurat activitate în regunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022;

  3. Se incadreaza în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici:

  • Microintreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • Intreprindere mica – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

  Solicitantul de finanțare trebuie să se încadreze într-una din categoriile menționate anterior, atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare.

  4. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;

  5. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare;

  6. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru;

  7. Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul);

  8. La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:

  • se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;
  • a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

  9. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare şi pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:

  • este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare;
  • se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de management;
  • se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare;
  • a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

  10. La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, solicitantul:

  • pentru investiţii care includ lucrări de construcţie, conform actelor normative în vigoare, deţine unul dintre următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie. Imobilul trebuie sa fie liber de orice sarcini, sa nu faca obiectul unor litigii sau unor revendicari.
  • pentru investiţii care includ doar servicii şi/sau dotări, deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de închiriere/locaţiune.

  11. Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

  12. Proiectul este respins de la finanțare dacă, la data semnării contractului de finanțare, solicitantul de finanțare are datorii scadente neachitate în termenul legal și care nu fac obiectul unei decizii de eșalonare și/sau are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale.

  Nu sunt eligibile:

  1. Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mijlocii (50-249 angajati) și întreprinderilor mari (mai mult de 250 angajati);
  2. microîntreprinderile, întreprinderile mici care au sediul social  în afara regiunii de dezvoltare Sud Muntenia si microîntreprinderi, intreprinderi mici si întreprinderi mijlocii agricole și din industria alimentară;
  3. sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică;
  4. microîntreprinderile, intreprinderile mici care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate;
  5. societatile ce isi desfasoara activitatea in  unul dintre urmatoarele domenii:
  • pescuit si acvacultura;
  • productie primara de produse agricole;
  • prelucrare si comercializare produse agricole;
  • activitati legate de export către țări terțe sau către alte state membre;
  • utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
  • producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Cheltuieli eligibile

   1. Investiţii în active corporale:

   • lucrări de construire/ extindere/ a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
   • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, mobilier;
   • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;

   2. Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

   3. Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) – Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie;

   4. Servicii: consultanta, comunicare si publicitate proiect, comisioane, cote si taxe (din Devizul General), activitati de internationalizare, in valoare de maxim 4% (valoare cumulata) din valoarea eligibila;

   ATENTIE

   • Proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate lucrările, respectiv fie nu au fost demarate lucrările de construcţii în cadrul investiţiei;
   • Proiectul care implică execuţia de lucrări de construcţie, în condiţiile legislaţiei în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi – construcţie/extindere – realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
   • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiţii în active necorporale.

   Criteriile specifice de evaluare tehnică și financiară a proiectelor

   1. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea 

   •  Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare;
   • Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi și adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități;
   • Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile,  care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității, în valoare de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

   2. Proiectul respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm – DNSH) – acest criteriu se probează prin analiza celor asumate prin Declarația pe propria răspundere cu privire la  respectarea și modalitatea de îndeplinire a cerințelor DNSH.

   3. Proiectul asigură imunizare la schimbările climatice – in cazul proiectelor de infrastructura cu o durată de viață mai mare de 5 ani – trebuie anexată documentația cu privire la imunizarea la schimbările climatice.

   4. Proiectul prezintă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfăsurarea procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificării (dacă este cazul).

   5. Locul de implementare a proiectului – proiectele sunt punctate diferit in functie de judetul din regiunea Sud Muntenia in care sunt implementate.

   6. Domeniul de activitate în care se realizează investiția trebuie să se încadreze în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN).

   Interesat de Programul Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor Și Întreprinderi Mici Din Regiunea Sud-Muntenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Lista Codurilor Caen Ne-Eligibile:

    1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
    1320 Producţia de ţesături
    1330 Finisarea materialelor textile
    1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
    1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
    1393 Fabricarea de covoare şi mochete
    1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
    1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
    1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
    1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
    1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
    1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
    1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
    1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
    1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
    1420 Fabricarea articolelor din blană
    1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
    1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
    1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
    1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
    1520 Fabricarea încălţămintei
    1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
    1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
    1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
    1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
    1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
    1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din
    alte materiale
    1711 Fabricarea celulozei
    1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
    1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
    1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
    1723 Fabricarea articolelor de papetărie
    1724 Fabricarea tapetului
    1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
    2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
    2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
    2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
    2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
    2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
    2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
    2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
    2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
    2052 Fabricarea cleiurilor
    2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
    2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
    2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea
    anvelopelor
    2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
    2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
    2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
    2229 Fabricarea altor produse din material plastic
    2311 Fabricarea sticlei plate
    2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
    2313 Fabricarea articolelor din sticlă
    2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
    2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
    2320 Fabricarea de produse refractare
    2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
    2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
    2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
    2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
    2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
    2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
    2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
    2351 Fabricarea cimentului
    2352 Fabricarea varului şi ipsosului
    2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
    2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
    2363 Fabricarea betonului
    2364 Fabricarea mortarului
    2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
    2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
    2391 Fabricarea de produse abrazive
    2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
    2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
    2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
    2431 Tragere la rece a barelor
    2432 Laminare la rece a benzilor înguste
    2433 Producţia de profile obţinute la rece
    2434 Trefilarea firelor la rece
    2441 Producţia metalelor preţioase
    2442 Metalurgia aluminiului
    2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
    2444 Metalurgia cuprului
    2445 Producţia altor metale neferoase
    2451 Turnarea fontei
    2452 Turnarea oţelului
    2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
    2454 Turnarea altor metale neferoase
    2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
    2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
    2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
    2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
    2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire
    centrală)
    2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
    2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
    2562 Operaţiuni de mecanică generală
    2571 Fabricarea produselor de tăiat
    2572 Fabricarea articolelor de feronerie
    2573 Fabricarea uneltelor
    2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
    2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
    2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
    2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
    2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
    2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
    2612 Fabricarea altor componente electronice
    2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
    2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
    2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
    2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
    2652 Productia de ceasuri
    2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
    2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
    2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
    2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
    2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii
    2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
    2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
    2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
    2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
    2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
    2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
    2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
    2790 Fabricarea altor echipamente electrice
    2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
    2812 Fabricarea de motoare hidraulice
    2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
    2814 Fabricarea de articole de robinetărie
    2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor
    mecanice de transmisie
    2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
    2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
    2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou
    2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
    2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a
    echipamentelor de uz casnic
    2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
    2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
    2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
    2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
    2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
    2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
    2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
    2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
    2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
    2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
    2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
    2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
    2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
    2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
    3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
    3020 Fabricarea materialului rulant
    3091 Fabricarea de motociclete
    3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
    3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
    3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
    3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
    3103 Fabricarea de saltele şi somiere
    3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
    3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
    3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
    3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
    3230 Fabricarea articolelor pentru sport
    3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
    3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
    3291 Fabricarea măturilor și periilor
    3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
    3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
    5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
    5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
    5590 Alte servicii de cazare
    5811 Activităţi de editare a cărţilor
    5813 Activităţi de editare a ziarelor
    5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
    6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
    7111 Activităţi de arhitectură
    7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
    7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
    8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
    8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
    9311 Activităţi ale bazelor sportive
    9312 Activităţi ale cluburilor sportive
    9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

     Call Now Button