Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor, Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-MunteniaFiinanțare nerambursabila pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).

Intensificarea Creșterii Durabile

Acceseaza Programul Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor, Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia! Inainte de a decide colaborarea cu noi, iti calculam punctajul pe care il poti inregistra si verificam eligibilitatea cheltuielilor gratuit!

Perioada estimata de lansare: Trimestrul III 2023

Acest apel de proiecte este dedicat sprijinirii microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

Finantare:

Valoarea  minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro

Valoare ajutor financiar nerambursabil si cheltuielile eligibile:

În cadrul prezentului apel se aplică măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării IMM-urilor, dupa cum urmeaza:

 •  Ajutor de stat, cu finantare nerambursabila de 70% din valoarea eligibila a proiectului, pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
 • Ajutor de minims, cu o finantare nerambursabila de 100% din valoarea eligibila;

Daca esti interesat De Programul De Finantare Nerambursabila “Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor,  Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Solicitanti eligibili:

  În cadrul acestui  apel de proiecte solicitanții eligibili sunt societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (0-9 salariati), întreprinderilor mici (10-49 salariati) şi întreprinderilor mijlocii (50-249 salariati) non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) si care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

   1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societatecooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, actualizate;
   2. la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare;
   3. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii;
   4. Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției si finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
   5. Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal la momentul semnarii contractului de finantare;
   6. Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022;
   7. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
   8. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022;
   9. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);
   10. Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN,  exceptie facand situatia in care punctul de lucru se infiinteaza prin proiect;
   11. Solicitantul de finanțare a obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare;
   12. Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar;

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Nu sunt eligibile:

   1. Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mijlocii (50-249 angajati) și întreprinderilor mari (mai mult de 250 angajati);
   2. microîntreprinderile, întreprinderile mici care au sediul social  în afara regiunii de dezvoltare Sud Muntenia si microîntreprinderi, intreprinderi mici si întreprinderi mijlocii agricole și din industria alimentară;
   3. sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică;
   4. microîntreprinderile, intreprinderile mici care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate;
   5. societatile ce isi desfasoara activitatea in  unul dintre urmatoarele domenii:
   • pescuit si acvacultura;
   • productie primara de produse agricole;
   • prelucrare si comercializare produse agricole;
   • activitati legate de export către țări terțe sau către alte state membre;
   • utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
   • facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
   • sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;
   • sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
   • dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
   • investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
   • fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
   • investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

   ATENTIE!

   1.  Prezenta măsură se aplică numai solicitanților care confirmă faptul că în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanţare nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul. Prin relocare se ințelege transferul unei activităţi identice sau similare sau al unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor).
   2. Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt menţionate la alin. (1) şi (2), poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi, ca urmare a semnării contractului de finanţare;
   3. Investiţia finanţată prin ajutor de stat regional trebuie menţinută în regiunea Sud Muntenia pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale.

   Cheltuieli eligibile

   Cheltuieli aferente ajutorului de stat cu un procent de finantare de maxim 70% din valoarea eligibila a proiectului:

   1. Investiţii în active corporale:
   • lucrări de construire/ extindere/ a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
   • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, mobilier;
   • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
   1. Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 
   2. Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) – Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie;

   Cheltuieli aferente ajutorului de minimis cu un procent de finantare de maxim 100% din valoarea eligibila a proiectului

   Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de minimis, sunt cheltuieli sub formă de rată forfetară de maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, din categoriile celor de mai jos:

   1. cheltuieli pentru consultanța;
   2. cheltuieli cu activităţile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului;
   3. comisioane, cote si taxe (din Devizul General);
   4. cheltuieli cu activități de internationalizare.

   ATENTIE

   • Proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate lucrările, respectiv fie nu au fost demarate lucrările de construcţii în cadrul investiţiei;
   • Proiectul care implică execuţia de lucrări de construcţie, în condiţiile legislaţiei în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi – construcţie/extindere – realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
   • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiţii în active necorporale.
   • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. In cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru;
   Interesat de Fonduri europene pentru Intensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor,  Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Criteriile specifice de evaluare tehnică și financiară a proiectelor

    1. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea 

    •  Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare;
    • Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi și adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități;
    • Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile,  care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității, în valoare de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

    2. Proiectul respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm – DNSH) – acest criteriu se probează prin analiza celor asumate prin Declarația pe propria răspundere cu privire la  respectarea și modalitatea de îndeplinire a cerințelor DNSH.

    3. Proiectul asigură imunizare la schimbările climatice – in cazul proiectelor de infrastructura cu o durată de viață mai mare de 5 ani – trebuie anexată documentația cu privire la imunizarea la schimbările climatice.

    4. Proiectul prezintă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfăsurarea procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificării (dacă este cazul).

    5. Locul de implementare a proiectului – proiectele sunt punctate diferit in functie de judetul din regiunea Sud Muntenia in care sunt implementate.

    6. Domeniul de activitate în care se realizează investiția trebuie să se încadreze în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN).

    Conditii Implementare

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Fonduri europene pentruIntensificarea Creșterii Durabile Și A Competitivității Microîntrepinderilor,  Întreprinderilor Mici Și Întreprinderilor Mijlocii Din Regiunea Sud-Muntenia?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Lista Codurilor Caen Eligibile:

     1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
     1320 Producţia de ţesături
     1330 Finisarea materialelor textile
     1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
     1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
     1393 Fabricarea de covoare şi mochete
     1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
     1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
     1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
     1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
     1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
     1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
     1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
     1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
     1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
     1420 Fabricarea articolelor din blană
     1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
     1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
     1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
     1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
     1520 Fabricarea încălţămintei
     1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
     1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
     1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
     1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
     1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
     1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale
     1711 Fabricarea celulozei
     1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
     1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
     1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
     1723 Fabricarea articolelor de papetărie
     1724 Fabricarea tapetului
     1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
     2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
     2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
     2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
     2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
     2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
     2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
     2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
     2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
     2052 Fabricarea cleiurilor
     2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
     2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
     2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
     2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
     2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
     2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
     2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
     2229 Fabricarea altor produse din material plastic
     2311 Fabricarea sticlei plate
     2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
     2313 Fabricarea articolelor din sticlă
     2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
     2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
     2320 Fabricarea de produse refractare
     2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
     2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
     2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
     2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
     2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
     2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
     2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
     2351 Fabricarea cimentului
     2352 Fabricarea varului şi ipsosului
     2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
     2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
     2363 Fabricarea betonului
     2364 Fabricarea mortarului
     2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
     2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
     2391 Fabricarea de produse abrazive
     2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
     2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
     2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
     2431 Tragere la rece a barelor
     2432 Laminare la rece a benzilor înguste
     2433 Producţia de profile obţinute la rece
     2434 Trefilarea firelor la rece
     2441 Producţia metalelor preţioase
     2442 Metalurgia aluminiului
     2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
     2444 Metalurgia cuprului
     2445 Producţia altor metale neferoase
     2451 Turnarea fontei
     2452 Turnarea oţelului
     2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
     2454 Turnarea altor metale neferoase
     2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
     2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
     2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
     2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
     2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
     2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
     pulberilor
     2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
     2562 Operaţiuni de mecanică generală
     2571 Fabricarea produselor de tăiat
     2572 Fabricarea articolelor de feronerie
     2573 Fabricarea uneltelor
     2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
     2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
     2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
     2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
     2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
     2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
     2612 Fabricarea altor componente electronice
     2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
     2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
     2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
     2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
     2652 Productia de ceasuri
     2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
     2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
     2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
     2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
     2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii
     2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
     2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
     2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
     2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
     2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
     2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
     2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
     2790 Fabricarea altor echipamente electrice
     2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
     2812 Fabricarea de motoare hidraulice
     2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
     2814 Fabricarea de articole de robinetărie
     2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor
     mecanice de transmisie
     2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
     2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
     2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea
     calculatoarelor şi a
     2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
     2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a
     echipamentelor de uz casnic
     2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
     2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
     2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
     2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
     2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
     2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
     2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
     2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
     2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
     2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
     2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
     2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
     2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
     2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
     pentru motoare de autovehicule
     2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
     autovehicule
     3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
     3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
     3020 Fabricarea materialului rulant
     3091 Fabricarea de motociclete
     3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
     3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
     3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
     3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
     3103 Fabricarea de saltele şi somiere
     3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
     3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
     3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
     3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
     3230 Fabricarea articolelor pentru sport
     3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
     3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
     3291 Fabricarea măturilor și periilor
     3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
     3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
     5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
     5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
     5590 Alte servicii de cazare
     5811 Activităţi de editare a cărţilor
     5813 Activităţi de editare a ziarelor
     5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
     6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
     7111 Activităţi de arhitectură
     7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
     7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
     8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
     8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
     9311 Activităţi ale bazelor sportive
     9312 Activităţi ale cluburilor sportive
     9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

     Grila de evaluare tehnică și financiară

     Criteriu/ subcriteriu Punctaj maxim
     1 Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție 40
     1.1 Domeniul de activitate (clasa/clasele CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid) 5
     S-au obținut venituri aferente clasei CAEN în care se realizează investiția, în anul anterior depunerii cererii de finanțare, conform unui Raport de expertiză contabilă mai mari decat 0 5
     1.2 Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al treilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, în condițiile unei detalieri corespunzătoare a modificărilor intervenite asupra posturilor bilanțiere ca urmare a realizării investiției dublată de realizarea unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor 20
     1.2.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10
     a. <=3 10
     b. >=2 și < 3 6
     c.  >= 1 și < 2 3
     d. <1 0
     1.2.2. Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10
     a. >= 7% 10
     b. >= 6% și < 7% 6
     c. >= 5% și < 6% 3
     d. < 5% 0
     1.3 Calitatea planului de afaceri 15
     a. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, fundamentate pe date corecte, surse verificabile 5
     b. Costurile investiției sunt corect estimate și sunt fundamentate 4
     c. Analiza pieței identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe carea ceștia le oferă, cota de piață. 2
     d.Strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente în condiţiile resurselor disponibile. 2
     e. Planul de afaceri descrie toate elementele structurale principale. Acesta este întocmit de o manieră coerentă, iar calitatea informațiilor prezentate contribuie la o bună înțelegere a proiectului și la justificarea pertinentă a necesității realizării
     investiției.
     2
     2 Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 30
     2.1 Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 30
     2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10
     a.>= 2 10
     b. >= 1,5 și < 2 6
     c. >= 1 și < 1,5 3
     d. < 1 0
     2.1.2. Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10
     a. >= 5% 10
     b. >= 3% și < 5% 6
     c. >= 1% și < 3% 3
     d. < 1% 0
     2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N faţă de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare) 10
     a. >= 20% 10
     b. >= 10% și <20% 6
     c. >= 0% și < 10% 3
     d. < 0% 0
     3 Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii) 12
     3.1 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice: 9
     a. Utilizarea surselor regenerabile de energie 3
     b. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deseurilor 3
     c. Reducerea emisiilor de CO2 prin optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice 3
     3.2 Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament: 3
     a.Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi și adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități, inclusiv serviciile de tip ICT – Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilori 3
     4 Pentru procedura privind evaluarea impactului asupra mediului 3
     Decizia etapei de încadrare a proiectului/ Decizia finală a autorității competente pentru protecția mediului privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (în conformitate cu Legii 3
     5 Pentru respectarea principiului DNSH
     Declarația privind respectarea principiului DNSH este atașată?
     Respectă modelul anexat ghidului solicitantului?
     Sunt incluse măsurile din analiza DNSH – anexă a Programului Regional Sud
     Muntenia 2021-2027?
     Solicitantul își asumă atât respectarea cât și modalitatea de îndeplinire a cerințelor și
     măsurilor prevăzute pentru obiectivele de mediu?
     6 Proiectul asigură imunizare la schimbările climatice (În cazul proiectelor de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani) 5
     7 Complementaritatea cu alte investiții realizate 5
     8 Locul de implementare a proiectului 5
     Proiectul este implementat în județele Argeș, Dâmbovița și Prahova 0
     Proiectul este implementat în județele Călărași, Ialomița, Giurgiu și Teleorman 5
     TOTAL 100
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button