POR 2.2. Fonduri Nerambursabile Intre 2.000.000 euro si 6.000.000 Euro Pentru IMM-uriPOR 2.2 - Finantare prin fonduri europene nerambursabile de pana la 5.000.000 euro

construction
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020

Prin intermediul apelului de proiecte POR 2.2. pot fi obtinute Fonduri Nerambursabile cuprinse intre 2.000.000 euro si 6.000.000 euro, de catre IMM-urile care realizeaza investitii in mediul urban si intreprinderile mijlocii care realizeaza investitii in mediul rural, in urmatoarele regiuni: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Un consultant iti sta permanent la dispozitie. Trimite-i un mesaj!

  Investitii care se pot realiza prin intermediul POR 2.2

  1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
  2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilităţile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati
  3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (autorizatii, avize, studii de teren, comisioane, cote, taxe, proiectare si inginerie, consultanta); Pentru proiectele care implica lucrari de constructii care se supun autorizarii, cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica  sunt eligibile in limita a 7% din valoarea eligibila a proiectului. Pentru proiectele care nu implica lucrari de constructii care se supun autorizarii, cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica, sunt eligibile in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului.
  4. Cheltuieli pentru investitia de baza (constructii, instalatii, dotari);
  5. Active corporale: Echipamente tehnlogice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, instalatii specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse de regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor;
  6. Active necorporale: brevete, licente, marci, programe informatice, inclusiv instrumente de comercializare online;
  7. Cheltuieli pentru organizare de şantier
  8. Cheltuieli diverse si neprevăzute – se consideră eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar în limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investitia de baza”, punctul 4.1. ”Constructii si instalatii”

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Conditii minime de eligibilitate pentru obtinerea Finantarii Nerambursabile

   • Minim 10 angajati in bilantul de la 31.12.2019;
   • Societatea a inregistrat profit din exploatare in 2019;
   • Societatea are minim un an fiscal incheiat
   • Beneficiarul solicita minim 2 000.000.000 euro finantare nerambursabila;
   • Societate care nu se afla in dificultate (situatie financiara pozitiva);
   • Solicitantul are capacitatea de a asigura cofinantarea;
   • Locatia de implementare: mediul urban – intreprinderi mici; mediul rural – intreprinderi mijlocii;
   • Pentru proiecte ce includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului ( teren si/sau cladiri): dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
   • Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta ( comodat) sau dreptul de inchiriere/ locatiune.
   • Cod CAEN eligibil

   Valoarea finantarii

   Prin intermediul apelului de proiecte POR 2.2. pot fi obtinute fonduri nerambursabile cuprinse intre 2.000.000 Euro si 6.000.000 Euro, de catre IMM-urile care realizeaza investitii in Mediul Urban si Intreprinderile Mijlocii care realizeaza investitii in mediul rural.

   Finantarea investitiilor prin fonduri neambursabile se realizeaza  in procente cuprinse intre 60% si 70%, respectiv 45%-55% – in functie de tipul de IMM si regiunea de dezvoltare.

   Iti stam la dispozitie cu informatii suplimentare!

    Documente necesare Pentru Accesarea Programului De Finantare POR 2.2

     1. Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: act constitutiv, contract de societate, statut, impreuna cu toate modificarile;
     2. Certificatul constatator in forma extinsa emis de ORC de pe lânga Tribunalul unde isi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare, in original;
     3. Certificatul de inregistrare a solicitantului, in copie conform cu originalul;
     4. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul), in copie conforma cu originalul;
     5. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, in copie conforma cu originalul;
     6. Mandatul special/ imputernicire speciala pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este cazul), in original;
     7. Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, in copie conforma cu originalul;
      • Bilantul prescurtat (Formular 10)
      • Contul de profit si pierdere (Formular 20)
      • Datele informative (Formular 30)
      • Situatia activelor imobilizate (Formular 40)
      • Notele explicative la situatiile financiare
      • Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor listat (REVISAL)
      • Extras din Registrul salariati si Contracte per salariat din ReviSal
     8. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere; Certificatul de urbanism, in copie conforma cu originalul
     9. Documentele cadastrale si inregistrarea imobilelor in registre:
      • Extras de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, in copie, emisa cu maximum 30 de zile inaintea depunerii
      • Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investitie asupra carora se realizeaza in cadrul acestora, precum si suprafetele aferente
      • Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale
      • Plan de situatie propus pentru realizarea investitiei elaborat de proiectant
     10. Plan de amplasare a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiect
     11. Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor (daca este cazul)
     12. Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii (dupa caz)
     13. Devizul general pentru proiectele de lucrari – daca este cazul
     14. Oferte de pret
     15. CV-uri pentru membrii echipei de management
     16. Alte documente pe care le considerati relevante pentru proiect (certificari ISO etc.)
     17. Obtinerea unei semnaturi electronice in numele administratorului societatii (in cazul in care nu exista), in vederea semnarii electronice a documentatiei.

    Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

    CUM va putem ajuta?

    Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

    Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

    Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

    Noi – livram Excelenta!

     Call Now Button