Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.C – Finantare Intre 200.000 si 1.500.000 € Pentru Robotica Si Nanotehnologie in Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, SalajProgramul Regional Nord-Vest (PR NV) 131.C – PRNV/2023/131C/1. Finantare Nerambursabila Pentru IMM-uri si Microintreprinderi – 1.500.000 Eur

Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.C

Programul PRNV/2023/131.C/1 Se Deschide In data de 19.09.2023

Creșterea competitivității IMM-urilor din Domeniile Robotica si Nanotehnologii – PRNV/2023/131.C/1 

Prin intermediul programului puteti solicita acordarea unei finantari cuprinsa intre 200.000 si pana la 1.500.000 €, in situatia in care societatea a fost infiintata inainte de 03.01.2022, a inregistrat profit din exploatare, are capitalurile proprii pozitive si un numar de 3 angajati – conform bilantului pentru anul 2023.

Programul se adreseaza IMM_urilor care isi desfsoara activitatea in regiunea Nord Vest, respectiv in judetele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

Daca esti interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.C asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Pot solicita:

  Pot accesa programul de Finantare Nerambursabila in cadrul Programului PRNV/2023/131.C/1, IMM-urile care:

  1. Au fost infiintate pana la data de 3 ianuarie 2022
  2. Isi desfasoara activitatea in Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
  3. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finantare
  4. Nu se afla in dificultate – capitaluri proprii pozitive
  5. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare a cel putin unui an fiscal integral
  6. Au inregistrat profit din exploatare mai mare de 0 lei in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
  7. Nu au avut activitatea suspendata oricand in anul depunerii cererii de finantare
  8. Se angajeaza sa suporte din surse proprii cofinantarea prevazuta in conditiile prezentului apel de proiecte, precum si cheltuielile neeligibile
  9. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 3 salariati in anul anterior acordarii finantarii si inregistreaza inclusiv la data acordarii finantarii un numar mediu de salariati cel putin egal cu cel inregistrat in anul anterior acordarii finantarii
  10. Detin (cel tarziu in etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului ce fac obiectul investitiei din cadrul proiectului

  Dreptul de proprietate private – in cazul constructiilor cat si al achizitiilor de echipamente

  Dreptul de concesiune – in cazul constructiilor cat si al achizitiilor de echipamente

  Dreptul de superficie – in cazul constructiilor cat si al achizitiilor de echipamente

  Dreptul de superficie – in cazul achizitiilor de echipamente

  Dreptul de folosinta ce provine dintr-un contract de comodat/inchiriere/locatiune – in cazul achizitiilor de echipamente

  1. Au capacitatea financiara a solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum si acoperirea cheltuielilor neeligibile si de a asigura costurile de functionare si intretinere a investitiei si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului
  2. Isi asuma cresterea cifrei de afaceri fata de anul anterior depunerii cererii de finantare si crearea a cel putin unui nou loc de munca cu norma i Termenul de realizare il reprezinta sfarsitul anului fiscal urmator celui in care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situatiilor financiare inregistrate la ANAF. Locul de munca/ locurile de munca nou creat/create, se va/vor mentine pe toata perioada de durabilitate.
  3. Mentinut investitia in regiunea NV pentru o perioada de cel putin trei ani de la finalizarea investit Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit depasit sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada mentionata.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila:

   Finantare Nerambursabila in cadrul Programului PRNV/2023/131.C/1

   Valoarea minima a finantarii nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro

   Valoarea maxima a finantarii nerambursabile a unui proiect:  1.500.000 Euro

   Procente Cofinantari

   Microintreprinderi si Intreprinderi Mici

   Bihor – Finantare Nerambursabila 60 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Cluj – Finantare Nerambursabila 60 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Bistrita-Nasaud – Finantare Nerambursabila 70 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Maramures – Finantare Nerambursabila 70 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Satu Mare – Finantare Nerambursabila 70 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Salaj – Finantare Nerambursabila 70 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Intreprinderi Mijlocii

   Bihor – Finantare Nerambursabila 50 % – Cofinantare Beneficiar – 50%

   Cluj – Finantare Nerambursabila 50 % – Cofinantare Beneficiar – 50%

   Bistrita-Nasaud – Finantare Nerambursabila 60 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Maramures – Finantare Nerambursabila 60 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Satu Mare – Finantare Nerambursabila 60 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Salaj – Finantare Nerambursabila 60 % – Cofinantare Beneficiar – 40%

   Pentru cheltuielile finantabile prin ajutor de minimis cofinantarea din partea solicitantului este 0%.

   Perioada de Deschidere a Programului

   Data si ora pentru inceperea depunerii de proiecte:

   19.09.2023, ora 10:00

   Data si ora inchiderii apelului de proiecte:

   11.03.2024, ora 10:00

   Perioada de depunere a cererilor de finantare

    

   Prag de excelenta: 90 de puncte

   Perioada: 19 Septembrie 2023, ora 10:00 – 19 Octombrie 2023, ora 10:00

   Prag de excelenta: 80 de puncte

   Perioada: 19 Octombrie 2023, ora 10:00 – 19 Decembrie 2023, ora 10:00

   Prag de excelenta: 70 de puncte

   Perioada: 19 Decembrie 2023, ora 10:00 – 19 Februarie 2024, ora 10:00

    

   Perioada de Implementare

   Perioada de implementare a activitatilor proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate si platite efectiv) nu depaseste 31.12.2029, si se incadreaza in celelalte conditii prevazute de ghidul solicitantului.

   Perioada de implementare a proiectelor dupa semnarea contractului de finantare este de maxim 36 de luni pentru proiectele de lucrari si 24 de luni pentru proiectele fara lucrari de constructie care se spun autorizarii.

    

   Interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.C?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Achizitii Eligibile:

    Achizitii / Investitii Eligibile in cadrul programului de finantare nerambursabila

    Este obligatorie implementarea in cadrul proiectului cel putin a activitatii 1 si/sau 2 din lista de mai jos.

    1. Construire, extindere spatii de productie/prestare de servicii, inclusiv utilitatile generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, agent termic, energie electrica, PSI);
    2. Activitati cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finant
    3. Activitati cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare . Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.
    4. Activitati cu achizitia de brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

    Cheltuielile de minimis sunt limitate la suma de 200.000 Euro si includ:

    1. Cheltuieli privind studii de teren – acestea includ cheltuieli cu privire la studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidro-geotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie;
    2. Cheltuieli privind obtinerea de avize, acorduri si autorizatii – acestea includ cheltuieli cu privire la obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc., obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului P.S.I.; comisioane, cote si taxe, cuprinzand cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare; achizitionarea semnaturii electronice; alte avize, acorduri si autorizatii;
    3. Cheltuieli privind proiectarea si ingineria – acestea includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor / reabilitarilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;
    4. Cheltuieli privind consultanta – acestea includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii;
    5. Cheltuieli privind asistenta tehnica – acestea includ cheltuieli efectuate, dupa caz, pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului), plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii

    Cheltuielile cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei, fara TVA.

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Programul Regional Nord-Vest (PRNV) 131.C?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documentele necesare pentru accesarea programului PR NV 131.C:

     1. CUI-ul societatii
     2. Actul constitutiv al societatii
     3. Actul de identitate al Administratorului/Asociatului
     4. Bilantul pentru anul 2022, inclusiv recipisa depunerii
     5. Balanta la luna Decembrie 2022
     6. Certificatul de urbanism si, daca e cazul, Autorizatia de construire, inclusiv avize/acorduri, dupa caz (pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii ce se supun autorizarii
     7. Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu HG nr. 907/2016
     8. Decizia finala privind evaluarea impactului asupra mediului emisa de Autoritatea pentru Protectia Mediului, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, (pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii care se supun autorizarii
     9. 3 oferte de pret pentru achizitiile prevazute in planul de afaceri. Pentru lucrari, se pot depune atat oferte de pret sau trimiteri directe (tip printscreen), cat si listele de cantitat
     10. CV-urile membrilor echipei de proiect si fisele de post
     11. Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), listat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunere, de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) precum si extrase din Registrul salariati
     12. Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii (pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii care nu se supun autorizarii
     13. Pentru proiectele ce implica lucrari pentru care este necesara emiterea autorizatiei de construire, se vor anexa documentele justificative ce atesta detinerea unuia dintre drepturile reale solicitate in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare) pentru imobilul ce face obiectul investitiei
     14. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale, doar in cazul in care extrasul de carte funciara nu include o schita cadastrala.
     15. Plan al situatiei propuse pentru realizarea investitiei elaborat de proiectant conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
     16. Certificat de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local, precum si la bugetul de stat din care sa reiasa ca solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete la bugetul de stat si respectiv bugetul local, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare pentru toate punctele de lucru ale solicitantului
     17. Certificatul de cazier fiscal
     18. Hotararea Adunarii generale a Actionarilor/Asociatilor/Decizia de aprobare a proiectului (cererii de finantare) si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si select
     19. Autorizatia de construire pentru obiectivul de investitie aferent proiectului, acolo unde este cazul
     20. Adresa eliberata de catre Agentia pentru protectia mediului prin care sa se precizeze daca investitia propusa se regaseste in arii protejate, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
     21. Avizul administratorului/custodelui/clasarea solicitarii pentru interventiile care au loc intr-o arie naturala protejata, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007, daca este cazul
     22. Dovada capacitatii financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o institutie de credit, scrisoare de confort. Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin contributia proprie totala a solicitantului (contributia la valoarea eligibila, si valoarea neeligibila a proiectului), mai putin TVA aferenta proiectului.
     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button