Tranzitie Justa – Finantare Intre 200.000 si 5.000.000 Euro Pentru IMM-urile Din Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.Finantare Intre 200.000 si 5.000.000 Euro Prin Programul Tranzitie Justa Pentru IMM-urile Din Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova Mureș

Tranzitie Justa 2023

Finantare Nerambursabila Intre 200.000 si 5.000.000 Euro Prin Programul Tranzitie Justa 2023 

Programul Tranzitie Justa – Dezvoltarea intreprinderilor si a antreprenoriatului – Investitii pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca, poate fi accesat de societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova, Mures. Programul poate fi accesa atat de microintreprinderi, cat si de intreprinderile mici si mijlocii, infiintate inainte de 03.01.2021 si care au inregistratprofit in exploatare in anul anterior depunerii cererii de finantare nerambursabila si minim 1 angajat. Valoarea finantarii nerambursabile poate fi cuprinsa intre 200.000 si pana la 5.000.000 Euro

Daca esti interesat Tranzitie Justa 2023, asteptam  mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

  Solicitanti Eligibili

  Pot accesa Programul de Finantare Nerambursabila Tranzitie Justa 2023, societatile care:

  1. Se incadreaza in categoria IMM-urilor;
  2. Sunt constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;
  3. Sunt infiintate cel tarziu la 31.12.2021;
  4. Au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal 2022;
  5. Nu au avut activitatea suspendata oricand in anul depunerii cererii de finantare (2023) si in anul fiscal anterior (2022);
  6. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
  7. Se angajeaza sa suporte din surse proprii cofinantarea precum si cheltuielile neeligibile;
  8. Isi asuma crearea numarului minim de locuri de munca raportat la valoarea finantarii nerambursabile acordate (intre 3 si 36 de locuri de munca);
  9. La momentul depunerii cererii de finantare au locatia de implementare inregistrata ca sediu principal sau secundar in Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova sau Mures. Prin exceptie, in situatia unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin Declaratia unica) ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar in zona vizata de apel. In acest ultim caz, sunt eligibile doar proiectele de investitii care nu presupun doar achizitie de echipamente sau dotari.
  10. Au codul CAEN pentru care se solicita finantare autorizat la sediul social sau secundar identificat ca loc de implementare a proiectului, cel tarziu la momentul depunerii cererii de finantare; Prin exceptie, in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea intr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin declaratia de angajament) ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si/sau sa autorizeze clasa/clasele CAEN vizata de investitie, la locul de implementare.
  11. Declara pe propria raspundere ca detin sau, dupa caz, urmeaza sa detina, pana la semnarea contractului de finantare dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finantare, precum:dreptul de proprietate; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitatie; dreptul de servitute; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosinta; drepturile reale de garantie;alte drepturi carora legea le recunoaste acest caracter.

  Cere sa fii sunat de un consultant!

   Finantare Nerambursabila:

   Alocarea Financiara Tranzitie Justa 2023

   Valoarea minima: 200.000 Euro

   Valoarea maxima: 5.000.000  Euro

   Procent Finantare Minister si Procent Beneficiar

   Ajutor de stat:

   Gorj  – Microintreprinderi, Intreprinderi Mici si Mijlocii

   75% Finantare Nerambursabila Minister – Cofinantare Beneficiar 25%

    

   Hunedoara  – Microintreprinderi, Intreprinderi Mici

   70% Finantare Nerambursabila Minister – Cofinantare Beneficiar 30%

   Hunedoara  – Intreprinderi Mijlocii

   60% Finantare Nerambursabila Minister – Cofinantare Beneficiar 40%

    

   Hunedoara – ITI Valea Jiului  – Microintreprinderi, Intreprinderi Mici

   70% Finantare Nerambursabila Minister – Cofinantare Beneficiar 30%

   Hunedoara – ITI Valea Jiului  – Intreprinderi Mijlocii

   60% Finantare Nerambursabila Minister – Cofinantare Beneficiar 40%

    

   Dolj  – Microintreprinderi, Intreprinderi Mici si Mijlocii

   75% Finantare Minister – Cofinantare Beneficiar 25%

    

   Galati – Microintreprinderi, Intreprinderi Mici si Mijlocii

   75% Finantare Minister – Cofinantare Beneficiar 25%

    

   Prahova – Microintreprinderi, Intreprinderi Mici si Mijlocii

   75% Finantare Minister – Cofinantare Beneficiar 25%

    

   Mures  – Microintreprinderi, Intreprinderi Mici

   70% Finantare Minister – Cofinantare Beneficiar 30%

   Mures – Intreprinderi Mijlocii

   60% Finantare Minister – Cofinantare Beneficiar 30%

    

   Ajutor de minimis – 90% intensitatea ajutorului financiar indiferent de judet, respectiv 10% cofinantare.

   Zona ITI Valea Jiului cuprinde: Orasul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orasul Aninoasa, Municipiul Petrosani, Orasul Petrila, inclusiv satele apartinatoare.

    

   Interesat de Tranzitie Justa?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

    Achizitii Eligibile:

    Investitii/Achizitii Eligibile Prin Tranzitie Justa 2023

    Tipuri de activitati eligibile finantabile prin ajutor de stat regional

    1. Lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI). Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect si implica modificari/imbunatatiri substantiale ale infrastructurii existente si doar in limita a maxim 10% din costurile aferente ajutorului de stat regional;
    2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, cu exceptia mijloacelor de transport;
    3. Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul implementarii masurilor legate de contributia la dezvoltarea durabila, masuri punctate conform grilei de punctaj a programului de finantare – introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi – sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru fluxul de productie asociat investitiei productive, precum instalatii cu captatoare solare termice sau electrice, instalatii cu panouri fotovoltaice/fototermice, centrale electrice de cogenerare de inalta eficienta / sisteme/instalatii/echipamente de incalzire/racire, climatizare, de ventilare mecanica si altele, in scopul reducerii consumului  energetic din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera, optimizand consumul instalatiilor si a fluxului tehnologic / sisteme/instalatii/echipamente ce permit adoptarea de masuri pentru minimizarea la sursa a deseurilor rezultate din activitatea de constructii/dezafectare/dezmembrare pentru cresterea gradului de recuperare, reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investitiei unice.
    4. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice aferente investitiei propuse, alte drepturi si active similare, utilizate exclusiv in domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie sa fie legate de obiectul investitiei initiale. Valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 5% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
    5. Costurile salariale estimate pentru locurile de munca create in urma unei investitii initiale, calculate pe o perioada de doi ani. Acestea nu pot depasi costul brut afferent salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023, respectiv de 6.789 lei/luna/loc de munca pentru o perioada de maxim 24 de luni.
    6. Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente si intrinsec legate de investitia initiala propusa si implica modificari/imbunatatiri substantiale ale infrastructurii existente, fiind eligibile in limita a maxim 10% din costurile aferente ajutorului de stat regional.Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale (construire/extindere si/sau dotare/ cu active corporale) finantabile prin ajutor de stat regional.

    Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale finantabile prin ajutor de stat regional si a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis.

    Tipuri de activitati eligibile finantabile prin ajutor de minimis:

    1. Activitati de formare profesionala pentru activitatea asociata investitiei initiale: calificare, recalificare, formare continua – perfectionare sau specializare pentru activitatea de productie, comercializare si internationalizare, dezvoltare de competente privind managementul afacerii si tehnologice pentru angajatii aferenti locurilor de munca nou create, in special pentru obtinerea de competente verzi sau competente in domeniile si sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel in parte.
    2. In cazul in care nu sunt prevazute costuri salariale in cadrul ajutorului de stat regional, pot fi eligibile costuri salariale pentru locurile de munca asociate investitiei initiale, fara a depasi costul brut aferent salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023, respectiv de 6.789 lei, pentru un numar de 3 de locuri de munca create pentru investitia initiala pe o perioada de doi ani.
    3. Activitati de consultanta pentru pregatirea documentatiei de proiect (cerere de finantare si/sau planului de afaceri) elaborate inainte de semnarea contractului de finantare, pentru managementul proiectului (managementul executiei investitiei sau administrarea contractului de executie, realizarea procedurilor de achizitii, monitorizare si raportare, pregatirea cererilor de rambursare) – valoarea eligibila a cheltuielilor cu serviciile de consultanta finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 7% din valoarea eligibila totala a investitiei
    4. Activitati de proiectare pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie. Documentatia tehnico economica trebuie sa fi fost realizata la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finantare;
    5. Activitati de asistenta tehnica a proiectantului pe perioada implementarii proiectului, diriginte de santier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalat
    6. Activitati de cercetare, dezvoltare, inovare in vederea prototiparii si punerii pe piata a unor produse noi/inovative – Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat – Activitati care respecta principiul economiei circulare si sunt asociate investitiei initiale propuse a fi realizate prin proiect;  – Activitati privind realizarea cadastrului si intrarea in legalitate a proprietatilor in scopul valorizarii proprietatii ca baza pentru imobilul asociat investitiei initiale in zonele defavorizate, daca acestea se incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada 2021-2027
    7. Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate.
    8. Activitati obligatorii de informare si publicitate aferente proiectului conform cerintelor de vizibilitate a proiectelor.

     Valoarea eligibila aferenta componentei finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 10% din valoarea eligibila totala a investitiei.

    Aspecte relevante ale programului Tranzitie Justa

    1. Investitiile propuse trebuie sa implice investitii productive si sa demonstreze crearea de noi locuri de munca durabile;
    2. In functie de valoarea finantarii nerambursabile solicitate, numarul minim de locuri de munca obligatoriu a fi realizat este:
    • pentru finantare nerambursabila mai mica de 0,5 mil euro – 3 locuri noi de munca;
    • pentru finantare nerambursabila mai mare sau egala cu 0,5 mil euro si mai mica de 1 mil euro – 6 locuri de munca;
    • pentru finantare nerambursabila mai mare sau egala cu 1 mil de euro si mai mica de 1,5 mil de euro – 9 locuri noi de munca;
    • pentru finantare nerambursabila mai mare sau egala cu 1,5 mil de euro si mai mica de 2 mil de euro – 12 locuri noi de munca;
    • pentru finantare nerambursabila mai mare sau egala cu 2 mil de euro si mai mica de 3,5 mil de euro – 24 de locuri noi de munca;
    • pentru finantare nerambursabila mai mare sau egala cu 3,5 mil de euro si mai mica de 5 mil de euro – 36 locuri noi de munca.

    Perioada de implementare a proiectului nu poate depasi 36 de luni, de la data semnarii contractului de finantare, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea contractului, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor

    Pe perioada de durabilitate a proiectului (3 ani), beneficiarul trebuie sa respecte urmatoarele:

    1. Sa nu inceteze activitatea sau sa nu o transfere in afara regiunii in care a primit sprijin/sau a teritoriului definit la nivelul apelului de proiecte;
    2. Sa nu realizeze o modificare a proprietatii asupra unui element de infrastructura care confera un avantaj nejustificat unei intreprinderi sau unui organism public;
    3. Sa nu realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale investitiei;
    4. Sa mentina numarul locurilor de munca nou create;

     

    Reiden Business Consulting se ocupa de Elaborarea – Implementarea si Monitorizarea Proiectului!

    Interesat de Tranzitie Justa 2023?  Trimite-ne mesajul tau!  Te sunam in cel mult 24h!

     Documentele necesare:

     Documente necesare pentru accesarea programului Tranzitie Justa

     1. CUI-ul Societatii
     2. Certificat constatator extins emis in ultimele 30 de zile
     3. Actul constitutiv al societatii
     4. Copie CI asociat/asociati si administrator/administrator
     5. Bilant la decembrie 2022 + Recipisa de depunere a bilantului la decembrie 2022
     6. Balanta la decembrie 2022
     7. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs
     8. Registrul miijoacelor fixe la 31.12.2022
     9. Dovada dreptului de proprietate pentru imobilul ce face obiectul investitiei
     10. Certificatul de urbanism si, daca e cazul, Autorizatia de construire, inclusiv avize/acorduri, dupa caz (pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii ce se supun autorizarii)
     11. Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu HG nr. 907/2016
     12. Certificare EMAS / ISO 14001 valida la data depunerii cererii de finantare, in cazul in care detineti
     13. Oferte de pret pentru investitiile vizate – sunt necesare cate trei oferte de pret pentru fiecare investitie in parte

     Certificarea EMAS (Sistemul European de Management de Mediu si Audit) ori alternativ ISO 14.001.

     EMAS –sistemul comunitar de management de mediu si audit a organizatiilor situate pe teritoriul Romaniei inregistrate in conformitate cu prevederile REGULAMENTUL (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.

     Certificare EMAS – document prin care organizatiile situate pe teritoriul Romaniei dovedesc ca sunt inregistrate in Sistemul Comunitar de Management de Mediu si Audit in conformitate cu prevederile REGULAMENTUL (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, respectiv a prevederilor a HG nr. 57/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009.

     CUM va putem ajuta?

     Va sprijinim in identificarea programului de finantare adecvat nevoilor  dumneavoastra.

     Elaboram planul de afaceri si cererea de finantare.

     Implementam proiectul si realizam monitorizarea acestuia pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani de zile.

     Noi – livram Excelenta!

     Daca esti interesat de acest program de finantare nerambursabila, trimite-ne mesajul tau!

      Call Now Button